Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door en/of voor advocaten van de Bvba Flanderslaw Advocaten

2. Erelonen en uitgaven

Erelonen: Behoudens andersluidende overeenkomst, worden de diensten in normale omstandigheden meestal maar niet exclusief op basis van de standaard-uurtarieven aangerekend. Een afrekening is evenwel mogelijk volgens het behaalde resultaat.

Voorschotten: De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen aan de cliënt. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. In de eindstaat van kosten en erelonen worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Niet-betaling door cliënt: Bij het uitblijven van betaling van de factuur op de vervaldag, zijn –zonder voorafgaande ingebrekestelling- verwijlintresten verschuldigd a rato van 10% per jaar. Onder dezelfde voorwaarden is een schadevergoeding van 10% verschuldigd op het uitstaande bedrag. De advocaat behoudt zich het recht voor de uitvoering van de diensten met een redelijke opzeggingstermijn stop te zetten of op te schorten, om reden van niet-betaling van gevraagde voorschotten of van staten van erelonen en kosten na een periode van 30 dagen of meer of om een andere ernstige reden.

Administratieve kosten: deze kosten omvatten zonder beperkend te zijn, de kosten voor aanleg dossier, dactylografie, kopies, telefoon, fax, aangetekend zendingen enz… en dit op basis van de op het ogenblik van de afrekening in het kantoor geldende tarieven.

Uitgaven/Kosten: Gemaakte uitgaven (zoals de erelonen van experten en buitenlandse advocaten, reis- en cateringkosten, kosten van koerier- en speciale verzendingsdiensten, van opzoekwerk en het binden van documenten, videoconferentie installaties, enz.) worden apart vermeld en gefactureerd aan de kostprijs.

3. Derdenrekeningen

Gelden die de advocaat namens de cliënt houdt of ontvangt, worden op een speciale door de advocaat in overeenkomst met de balievoorschriften gehouden bankrekening, een zogenaamde derdenrekening, geboekt.

4. Aansprakelijkheid

Beperking van de aansprakelijkheid: De eventuele contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van advocaten van het kantoor en van de BVBA zelf voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van dekking door de aansprakelijkheidsverzekering (ETHIAS) van de betrokken advocaat. Behalve wanneer de betrokken advocaat een meer uitgebreide polis heeft bedraagt deze dekking de som van 1.250.000 EUR.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van de cliënt: De advocaat zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze zouden ontstaan uit (bedrieglijke) handelingen of nalatigheden, weglatingen, onjuiste of onvolledige verklaringen of onrechtmatige daden in hoofde van de cliënt, diens bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers. De advocaat behoudt zich het recht voor om de eventuele schade op de cliënt te verhalen.

Geen aansprakelijkheid voor nalatigheden van derden: De advocaat is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden die plaatsvonden vóór de aanvang van de uitvoering van de diensten. Zelfs wanneer de advocaat advies heeft verleend op basis van informatie of raadgevingen die werden overgemaakt door buitenlandse of andere advocaten of adviseurs op wie de advocaat een beroep heeft gedaan zonder dat de cliënt de advocaat daartoe de opdracht gaf, is elke aansprakelijkheid van de advocaat voor verlies, schade, kosten of uitgaven rechtsreeks of onrechtstreeks ontstaan uit een handeling of nalatigheid in hoofde van derde(n), uitgesloten.

Gebruik van documentatie: De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van documenten in een andere dan de door de advocaat geleverde vorm of in andere situaties dan deze waarvoor de documenten opgesteld werden.

Overmacht: De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen wanneer die vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die, redelijkerwijs, buiten de controle van de advocaat liggen.

5. Documentatie

Vernietiging van documentatie: Het bij het Kantoor aanwezige dossier (met uitzondering van de documenten waarvan de Opdrachtgever de teruggave vraagt) wordt niet langer dan vijf jaar bewaard, na de definitieve beëindiging van het dossier.

6. Anti-witwas- en anti-terrorisme-financiering

Wanneer de advocaat de cliënt bijstaat of voor hem optreedt in onroerend goed-, vennootschaps- of financiële transacties, is hij verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake anti-witwas en anti-terrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels, is de advocaat voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidplicht ten aanzien van zijn cliënt. Bovendien is de advocaat verplicht mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de balie.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De partijen komen overeen dat Belgisch recht exclusief van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden, op elke overeenkomst waarop deze laatste betrekking hebben en op de opdracht in het algemeen. De rechtbanken te Brugge zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil.