Informatieverstrekking WER

Informatieverstrekking overeenkomstig Boek III WER (voorheen dienstenwet van 2010)

 1. Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 2. Het WER legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken de cliënten uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken.

  De reglementen waaraan de advocaten onderworpen zijn, treft u aan op de website van de Orde van Vlaamse Balies:
  (http://www.advocaat.be/UserFiles/file/reglementen/2015%2001%2009%20DEF_%...)

 3. "Flanderslaw advocaten” is de handelsbenaming van de BVBA Flanderslaw Advocaten. De advocaten van Flanderslaw advocaten zijn allen lid van de Balie te Brugge. De titel van advocaat hebben zij bekomen in België.

  Het kantoor heeft 3 vestigingen, het hoofdkantoor te de Sint-Pieterskaai 73b, 8000 Brugge, een 2° kantoor te Canadaplein 1 gelijkvloers, 8400 Oostende.

 4. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van Flanderslaw advocaten is, via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij Amlin Europe N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te Nederland, Amstelveen, handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België- RPR 0416.056.358-Onderneming toegelaten onder het code nr. 0745, onder polis nummer LXX034899.

  De advocaten van Flanderslaw advocaten zijn ook verzekerd als gerechtelijk mandataris, zoals scheidsrechter, bemiddelaar, syndicus (conform OVB reglement), lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziende voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschap, schuldbemiddelaar inzake collectieve schuldenregeling.

  De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000,00 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500, 00 euro per schadegeval en per advocaat.
  Voor de advocaat - stagiair is er een vrijstelling van 1.250,00 euro. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling 300,00 euro (ongeacht tableau-advocaat of stagiair). De waarborg B.A. uitbating (extra-contractuele aansprakelijkheid) is gedekt ten belope van 6.200.000,00 euro (lichamelijke schade) en 620.000,00 euro (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval.
  De verzekering heeft betrekking op activiteiten die door de verzekerde advocaten worden uitgeoefend vanuit een in België gevestigd kantoor. De polis insolvabiliteit heeft betrekking op “de terugbetaling van fondsen die door een verzekerde vervreemd zijn ten gevolge van oneerlijkheid begaan in de uitoefening van het beroep”.
  Er is daarvoor dekking van 125.000,00 euro per schadegeval en 625.000,00 euro per verzekerde , waarbij door de verzekeraar een jaarlijkse beperking van 2.500.000,00 euro wordt gehanteerd voor alle Vlaamse verzekerde advocaten. De nieuwe polissen (B.A. en insolvabiliteit) zijn van kracht tot 31 december 2017.

  De advocaten van Flanderslaw advocaten beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van Flanderslaw advocaten niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheids verzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij dus aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen.

 5. Elke overeenkomst die wordt afgesloten met een advocaat van Flanderslaw advocaten is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, bevoegd.

  De advocaten van Flanderslaw advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 , alsook aan de reglementen van de Balie Brugge die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrugge.be

 6. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

  De advocaten van Flanderslaw advocaten maken in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van enige multidisciplinaire activiteit, noch van multidisciplinaire partnerschappen.

 7. Geschillenbeslechting
  De advocaten van Flanderslaw advocaten zijn niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
  Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Brugge.
  U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling op het secretariaat van de Balie, met burelen gevestigd te 8000 Brugge, Langestraat 120.
  Bij problemen met een advocaat kan de cliënt zich tevens richten tot de Stafhouder van de Orde van de advocaten te Brugge, Langestraat 120, 8000 Brugge of tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht. (http://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=55#ombudsdienst)
 8. Erelonen en kosten

  Art. 446ter Ger.W.

  “De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.
  Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.”
  Wij maken dan ook goede afspraken met de cliënt en bespreken op voorhand wat onze diensten zullen kosten. Omdat de te leveren inspanningen zelden of nooit op voorhand kunnen worden ingeschat werken wij in beginsel met een uurtarief. Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden.
  Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.

  a) Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat
  De advocaat verklaart naar best vermogen de zaak te behandelen. De verbintenis van de advocaat is een middelenverbintenis.
  b) Informatie
  De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
  De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.
  c) Beroep op derden
  1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.
  2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
  3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.
  d) Kosten en ereloon (exclusief BTW van 21%)
  1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.
  2. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend
  • Opening dossier: 60,00 €
  • Verplaatsingskosten per km: 0,40 €
  • Briefwisseling, nota’s, besluiten, verzoekschriften per blz: 10,00 €
  • Fotokopies, per kopie: 0,40 €
  • Faxen: 2,50 €
  • Financiële verrichting: 1,50 €
  Indien het over belangrijke hoeveelheden van facturen gaat kan er genegotieerd worden over speciale voorwaarden.
  3. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.
  4. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten:
  Het ereloon wordt bepaald tussen 75,00 € tot 150,00 € per uur, afhankelijk van de behandelende advocaat, en/of de aard van de zaak.
  Dit ereloon kan verhoogd worden in geval van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld hoogdringendheid van de zaak, weekendwerk enz.
  Bij invordering van bedragen voor de cliënt wordt volgend procentueel ereloon aangerekend:
  • Van 0 € tot 6200 €: 15%
  • Van 6201 € tot 50.000 €: 10%
  • Van 50.001 € tot 100.000 €: 8%
  • Vanaf 100.001: 6%
  Deze percentages worden met de helft verhoogd in geval van hoger beroep, voor zover de raadsman van Flanderslaw Advocaten de zaak in eerste aanleg ook behandeld heeft.
  Bij afwijzing van vorderingen strekkende tot veroordeling van de cliënt tot betaling van een geldsom worden dezelfde tarieven gehanteerd.
  5. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.
  In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
  6. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.
  7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
  8. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.
  e) Derdengelden
  1. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
  2. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 9. Rekeningen

Kantoorrekening: KBC BE35 4715 3661 7137 - BIC KREDBEBB
Derdenrekening: ING BE53 6301 5501 5153 - BIC BBRUBEBB