Voorbeeld raamovereenkomst

Raamovereenkomst tussen advocaat en cliënt

Tussen :

Het Bvba Flanderslaw Advocaten, met kantoor te Sint-Pieterskaai 73b 8000 Brugge (St. Kruis Brugge), hierbij vertegenwoordigd door Meester

hierna te noemen de advocaat

en

hierna te noemen de cliënt(en)

Opdracht:

Tegen

Wordt het volgende overeengekomen :

1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat

De advocaat verklaart naar best vermogen de zaak te behandelen. De verbintenis van de advocaat is een middelenverbintenis.

De cliënt geeft aan de advocaat volgende opdracht:

2. Informatie

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

3. Beroep op derden

3.1. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

3.2. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

3.3. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

4. Kosten en ereloon (exclusief BTW)

4.1. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

4.2. De kosten van de advocaat worden als volgt berekend
• Opening dossier: 60,00 €
• Verplaatsingskosten per km: 0,40 €
• Briefwisseling, nota’s, besluiten,
Verzoekschriften per blz: 10,00 €
• Fotokopies, per kopie: 0,40 €
• Faxen: 2,50 €
• Financiële verrichting: 1,50 €

Indien het over belangrijke hoeveelheden van facturen gaat kan er genegotieerd worden over speciale voorwaarden.

4.3. De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

4.4. Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten:

Het ereloon wordt bepaald tussen 75,00 € tot 150,00 € per uur, afhankelijk van de behandelende advocaat, en/of de aard van de zaak.

Dit ereloon kan verhoogd worden in geval van bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld hoogdringendheid van de zaak, weekendwerk enz.

Bij invordering van bedragen voor de cliënt wordt volgend procentueel ereloon aangerekend:

• Van 0 € tot 5200 €: 15%
• Van 6201 € tot 50.000 €: 10%
• Van 50.001 € tot 100.000 €: 8%
• Vanaf 100.001: 6%

Deze percentages worden met de helft verhoogd in geval van hoger beroep.

Bij afwijzing van vorderingen strekkende tot veroordeling van de cliënt tot betaling van een geldsom worden dezelfde tarieven gehanteerd.

4.5. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

4.6. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

4.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

4.8. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

5. Derdengelden

5.1. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

5.2. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De advocaat, zowel het advocatenkantoor in zijn geheel alsmede van elk van zijn vennoten en/of zaakvoerders is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000,00. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

6.2. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat, zowel het advocatenkantoor in zijn geheel alsmede van elk van zijn vennoten en/of zaakvoerders, medewerkers en stagiairs wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Wel zullen op dat ogenblik de reeds gepresteerde kosten, en in geval van forfaitair of proportioneel ereloon het pro rata ereloon voor de geleverde prestaties verschuldigd zijn. Ingeval van invordering van bedragen, zal wanneer de cliënt een einde maakt aan het contract, de advocaat een proportioneel ereloon kunnen aanrekenen zoals voormeld, op de nadien bekomen bedragen, wanneer op het ogenblik van de beëindiging van het contract door de cliënt, de zaak reeds volledig in staat was en enkel nog diende gepleit te worden.

7.2 Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

7.3 De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd.

Aldus opgemaakt te op in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang.

Elk van de partijen erkent een door alle partijen getekend exemplaar ontvangen te hebben.